Opmåling af Skive Å

I forbindelse med Skive Kommunes regulativkontrol og -revision for Skive Å vil der i perioden 27. marts til 28. april 2017 blive foretaget en opmåling af åen.

Opmålingen vil blive udført af konsulentfirmaet Orbicon A/S. Der vil i forbindelse med opmålingen være færdsel langs vandløbet samt på adgangsveje.

Under opmålingerne registreres og indmåles synlige drænudløb. Skive Kommune anbefaler, at lodsejere frigraver og markerer deres drænudløb med en let synlig markering (pæl, landmålerstok eller lignende) inden den 27. marts 2017. Af hensyn til vandløbsvedligeholdelsen skal markeringerne fjernes igen senest den 15. maj 2017.

Har du spørgsmål vedrørende opmålingen, kan du kontakte Michael Gramkow pr. mail migr@skivekommune.dk eller på tlf. 9915 6643.

Godkendelse af reguleringer i det offentlige vandløb Bligårds Bæk

Skive Kommune har den 5. april 2017, efter vandløbslovens bestemmelser, valgt at godkende et reguleringsprojekt i Bligårds Bæk, der omfatter ændring af gældende bundkoter og bundbredder. Samtidig godkendes ændring af antallet af grødeskæringer. Du kan se reguleringsprojektet samt klagevejledning her.

Klagefristen er den 3. maj 2017.

Godkendele af  reguleringsprojekt vedr. rørlægning af en delstrækning af et privat vandløb ved Gl. Åstedvej 23, 7870 Roslev

Skive Kommune godkender reguleringsprojekt vedr. rørlægning af en delstrækning af et privat vandløb ved Gl. Åstedvej 23, 7870 Roslev.
Offentliggjort: den 5. april 2017 - Klagefristen udløber den 3. maj 2017.
Klik her for at se ansøgning og tilladelse

Godkendelse af regulerings projekt i privat vandløb på Gl. Rybjerggaard

Skive Kommune har godkendt et reguleringsprojekt i et privat vandløb på Gl. Rybjerggaard
Offentliggjort: den 5. april 2017 - Klagefristen udløber den 3. maj 2017.

Klik her for at se godkendelsen og bilag

Godkendelse af regulerings projekt i Mogenstrup Østre Vandløb

Skive Kommune har godkendt et reguleringsprojekt i Mogenstrup Østre Vandløb
Offentliggjort den 5. april 2017 - Klagefrist den 3. maj 2017
Klik her for at se godkendelsen og bilag

Godkendelse af krydsning af Gjeddebæk

Skive Kommune godkender hermed krydsning af Gjeddebæk med styret underboring af 10 KV kabel. 
Offentliggjort den 5. april 2017 - Klagefrist den 3. maj 2017
Klik her for at se tilladelsen, detailtegning og ansøgning

Offentliggørelse af regulativ for Harre Å

Skive Byråd har den 28. marts 2017 vedtaget et nyt regulativ for det offentlige vandløb Harre Å.

Regulativet indeholder bestemmelser som specifikt vedrører Harre Å. Regulativet beskriver således bestemmelser for skikkelsen, vandføringsevnen, vedligeholdelsen, strømrendebredder og antallet af grødeskæringer.

Regulativet er offentliggjort den 18. april 2017. Regulativet træder i kraft 4 uger efter offentliggørelsen, såfremt regulativet ikke påklages. Klagefristen er den 16. maj 2017. Se klagevejledning nedenfor.

Klik her for at se regulativet.

Spørgsmål til regulativet kan rettes til Dorthe Ringgaard pr. mail dori@skivekommune.dk eller på telefon 99 15 36 32.

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du kan logge på med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Konkrete spørgsmål om brug af Klageportalen kan rettes til supportfunktionen på e-mail nmkn@nmkn.dk eller telefon 72 54 11 01.

Oppumpning af vand fra rørlagt vandløb

Skive Kommune har meddelt tilladelse til oppumpning af vand fra et privat rørlagt vandløb ved Andrupvej 12c, 7860 Spøttrup. 

Offentliggjort den 20. april 2017 - Klagefrist den 18. maj 2017.
Klik her for at se ansøgning og klik her for at se tilladelsen.

 

Link

Du kan også se, om der er vandløbsafgørelser i høring

Klik her

Publiceret 20-04-2017