Opmåling af Skive Å

I forbindelse med Skive Kommunes regulativkontrol og -revision for Skive Å vil der i perioden 27. marts til 28. april 2017 blive foretaget en opmåling af åen.

Opmålingen vil blive udført af konsulentfirmaet Orbicon A/S. Der vil i forbindelse med opmålingen være færdsel langs vandløbet samt på adgangsveje.

Under opmålingerne registreres og indmåles synlige drænudløb. Skive Kommune anbefaler, at lodsejere frigraver og markerer deres drænudløb med en let synlig markering (pæl, landmålerstok eller lignende) inden den 27. marts 2017. Af hensyn til vandløbsvedligeholdelsen skal markeringerne fjernes igen senest den 15. maj 2017.

Har du spørgsmål vedrørende opmålingen, kan du kontakte Michael Gramkow pr. mail migr@skivekommune.dk eller på tlf. 9915 6643.

Limfjordskommunerne udpeger et nyt vandråd for Limfjorden

Ifølge aftale om en Fødevare- og landbrugspakke skal der ske en kvalificering af de vandløb, der indgår i vandområdeplanerne 2015-2021.

Som en del af dette arbejde, skal der nedsættes et vandråd for oplandet til Limfjorden, som skal bistå kommunerne med følgende opgaver:

  • Vurdere om de vandløb, der er med i Miljø- og Fødevareministeriets forslag til ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne, lever op til de opdaterede kriterier, som ministeriet har fastsat.
  • Udvælge vandløb, der kan analyseres med henblik på at vurdere, om de opfylder betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede.

Miljø- og fødevareministeren har desuden besluttet, at kommunerne som en frivillig opgave kan kommentere på, om der er vandløbsindsatser, der er videreført fra første vandplanperiode til anden planperiode, som det økonomisk eller miljømæssigt ikke vil være hensigtsmæssigt at gennemføre.

Efter lov om vandplanlægning og en tilhørende bekendtgørelse om vandrådsarbejdet skal kommunerne nedsætte vandrådet. Initiativet skal dog komme fra de organisationer og foreninger, der efter loven kan være medlem af vandrådet. Det kan landsdækkende erhvervsorganisationer, landsdækkende grønne organisationer samt lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand. Disse opfordres til inden den 3. april 2017 at anmode kommunalbestyrelsen om at oprette et vandråd. Med anmodningen indsendes en indstilling af medlemmer til vandrådet.

Vandrådet bliver betjent af Limfjordsrådet. Efter fristens udløb skal Limfjordsrådet i samråd med kommunalbestyrelserne indenfor Limfjordsoplandet træffe afgørelse om, hvilke af de indstillede medlemmer der skal være medlem af vandrådet. Medlemmerne vil efterfølgende blive annonceret på kommunernes hjemmeside. Et vandråd kan højst bestå af 20 medlemmer.

Anmodning om oprettelse af vandråd kan ske til tek@skivekommune.dk eller til Limfjordsrådet på limfjordsraadet@aalborg.dk. Hvis man som lokal organisation er i tvivl om, hvilket opland man tilhører, sendes indstillingen til kommunen.

Kommunerne vil sørge for den fornødne vejledning af vandrådene i forbindelse med arbejdet med kvalificering af afgrænsning og udpegning af vandløb i vandområdeplaner 2015-2021.

Etablering af spang i Strandet Bæk

Skive Kommune har d. 14. marts 2017 meddelt en tilladelse til etablering af en spang i Strandet Bæk. Klik her for at se tilladelsen.
Klagefristen er den 11. april 2017.

Rørlægning af delstrækning af privat vandløb ved Thorum

Skive Kommune godkender et reguleringsprojekt vedrørende rørlægning af en delstrækning af et privat vandløb ved Ll. Thorumvej 25. Klik her for at se ansøgning, og klik her for at se godkendelsen.
Klagefristen er den 18. april 2017.

Link

Du kan også se, om der er vandløbsafgørelser i høring

Klik her

Publiceret 20-03-2017