Opmåling af vandløb

Skive Kommune opmåler i perioden 1. - 31. januar 2018 følgende vandløb:

 • Trævel Å
 • Vellum Å
 • Brændevinsrenden
 • Torp Bæk

Under opmålingerne registreres og indmåles synlige drænudløb. Skive Kommune anbefaler, at lodsejere frigraver og markerer deres drænudløb med en let synlig markering (pæl, landmålerstok eller lignende) hurtigst muligt. Markeringerne bedes fjernet igen senest den 15. marts 2018.

I perioden 1. februar - 15. marts 2018 opmåles følgende vandløb:

 • Rødding Å
 • Balling Bæk
 • Eiskær Bæk
 • Grundvad Bæk
 • Overmølle Bæk
 • Uglkær Bæk
 • Tilløb Uglkær Bæk

Under opmålingerne registreres og indmåles synlige drænudløb. Skive Kommune anbefaler, at lodsejere frigraver og markerer deres drænudløb med en let synlig markering (pæl, landmålerstok eller lignende) inden den 31. januar 2018. Markeringerne bedes fjernet igen senest den 1. maj 2018.

Der vil i forbindelse med opmålingerne være færdsel langs vandløbene samt på adgangsveje. Har du spørgsmål kan ingeniør Dorthe Ringgaard kontaktes pr. mail dori@skivekommune.dk eller på tlf. 99 15 36 32.

Gangbro over Skive Å

Skive Kommune meddeler den 15. februar 2018 tilladelse til omlægning af en eksisterende gangbro over Skive Å.

Klagefristen udløber d. 15. marts 2018.

Klik her for se tilladelsen.

Regulativ for Lille Ramsing Bæk

Skive Kommune har den 16. februar 2018 vedtaget et nyt regulativ for Lille Ramsing Bæk.

Regulativet indeholder bestemmelser som specifikt vedrører Lille Ramsing Bæk. Regulativet beskriver bestemmelser for skikkelsen, vandføringsevnen, vedligeholdelsen, strømrendebredder og antallet af grødeskæringer. 

Klik her for at se regulativet.

Regulativet er offentliggjort den 16. februar 2018. Regulativet træder i kraft 4 uger efter offentliggørelsen, såfremt det ikke påklages. Klagefristen er den 16. marts 2018. Se klagevejledning nedenfor.

Spørgsmål til regulativet kan rettes til ingeniør Dorthe Ringgaard pr. mail dori@skivekommune.dk eller på telefon 99 15 36 32.

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du kan logge på med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Konkrete spørgsmål om brug af Klageportalen kan rettes til supportfunktionen på e-mail nmkn@nmkn.dk eller telefon 72 54 11 01.

Regulering af grøft ved Grynderup Sø

Skive Kommune godkender hermed reguleringsprojekt i en privat grøft, som afvander til Grynderup Sø.

Klik her for at se godkendelsen, og klik her for at se bilag (ansøgning).

Offentliggjort den 27. februar 2018 - klagefrist den 27. marts 2018

Krydsning af Vium Mølleå, Durup-Harre Sogneskelgrøft og unavngivet privat vandløb med bionaturgasledning

Skive Kommune meddeler d. 28. februar 2018 tilladelse til krydsning af Vium Mølleå, Durup-Harre Sogneskelgrøft og unavngivet privat vandløb med bionaturgasledning.

Klik her for at se tilladelsen, og klik her for at se bilag

Offentliggjort den 28. februar 2018 - klagefrist den 28. marts 2018.

Krydsning af Teglværksgrøften

Skive Kommune godkender hermed ansøgning om at forlænge fristen for underboring af krydsende spildevandledning i Teglværksgrøften. 

Klik her for at se godkendelsen, og klik her for at se bilag.

Offentliggjort den 12. marts 2018 – klagefrist den 9. april 2018.

Link

Du kan også se, om der er vandløbsafgørelser i høring

Klik her

Publiceret 12-03-2018