Rørlægning af grøft på matr. 2a Tolstrup, Dølby

Skive Kommune har den 20. august 2019 meddelt tilladelse til rørlægning af grøft på matrikel 2a Tolstrup, Dølby (Tolstrupvej 1, 7800 Skive).

Klik her for at se tilladelsen

Offentliggjort den 20. august 2019 – klagefristen er den 17. september 2019

Offentliggørelse af regulativ for Kisum-Estvad Bæk

Skive Kommune har den 22. august 2018 vedtaget et nyt regulativ for Kisum-Estvad Bæk.

Regulativet indeholder bestemmelser, der specifikt vedrører Kisum-Estvad Bæk. Regulativet beskriver bestemmelser for skikkelsen, vandføringsevnen, vedligeholdelsen, strømrendebredder og antallet af grødeskæringer.

Klik her for at se regulativet

Regulativet er offentliggjort den 22. august 2019. Regulativet træder i kraft 4 uger efter offentliggørelsen, såfremt det ikke påklages. Klagefristen er den 19. september 2019. Se klagevejledning nedenfor.

Spørgsmål til regulativet kan rettes til miljøingeniør Dorthe Ringgaard pr. mail dori@skivekommune.dk eller på telefon 99 15 36 32.

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på Nævnenes Hus’ hjemmeside: www.naevneneshus.dk. Du kan logge på med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klage-portalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Konkrete spørgsmål om brug af Klageportalen kan rettes via e-mail nh@naevneneshus.dk eller telefon 70 40 56 00.

Tilladelse til genåbning af rørlagte strækninger af Grøft ved Højenborg

Skive Kommune har den 27. august 2019 meddelt tilladelse til genåbning af to rørlagte strækninger af Grøft ved Højenborg.

Klik her for at se afgørelsen

Offentliggjort den 27. august 2019 – klagefristen er den 24. september 2019.

Vandløbsrestaurering i Vellum Å

Skive Kommune har den 30. august 2019 meddelt tilladelse til et restaureringsprojekt i Vellum Å ved Refsgårdvej.

Klik her for at se tilladelsen

Offentliggjort den 30. august 2019 – klagefristen er den 27. september 2019.

 

Link

Du kan også se, om der er vandløbsafgørelser i høring

Klik her

Publiceret 04-09-2019