Offentliggørelse af regulativ for Bajlum Bæk

Skive Byråd har den 30. maj 2017 vedtaget et nyt regulativ for Bajlum Bæk.

Regulativet indeholder bestemmelser som specifikt vedrører Bajlum Bæk. Regulativet beskriver bestemmelser for skikkelsen, vandføringsevnen, vedligeholdelsen, strømrendebredder og antallet af grødeskæringer.

Klik her for at se regulativet

Regulativet er offentliggjort den 6. juni 2017. Regulativet træder i kraft 4 uger efter offentliggørelsen, såfremt det ikke påklages. Klagefristen er den 4. juli 2017. Se klagevejledning nedenfor.

Spørgsmål til regulativet kan rettes til ingeniør Dorthe Ringgaard pr. mail dori@skivekommune.dk eller på telefon 99 15 36 32.

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du kan logge på med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Konkrete spørgsmål om brug af Klageportalen kan rettes til supportfunktionen på e-mail nmkn@nmkn.dk eller telefon 72 54 11 01.

Offentliggørelse af regulativ for Lilleå

Skive Byråd har den 30. maj 2017 vedtaget et nyt regulativ for Lilleå.

Regulativet indeholder bestemmelser som specifikt vedrører Lilleå. Regulativet beskriver bestemmelser for skikkelsen, vandføringsevnen, vedligeholdelsen, strømrendebredder og antallet af grødeskæringer.

Klik her for at se regulativet.

Regulativet er offentliggjort den 6. juni 2017. Regulativet træder i kraft 4 uger efter offentliggørelsen, såfremt det ikke påklages. Klagefristen er den 4. juli 2017. Se klagevejledning nedenfor.

Spørgsmål til regulativet kan rettes til ingeniør Dorthe Ringgaard pr. mail dori@skivekommune.dk eller på telefon 99 15 36 32.

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du kan logge på med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Konkrete spørgsmål om brug af Klageportalen kan rettes til supportfunktionen på e-mail nmkn@nmkn.dk eller telefon 72 54 11 01.

Offentliggørelse af regulativ for Harre-Vile Nor Landkanal

Skive Byråd har den 30. maj 2017 vedtaget et nyt regulativ for Harre-Vile Nor Landkanal.

Regulativet indeholder bestemmelser som specifikt vedrører Harre-Vile Nor Landkanal. Regulativet beskriver bestemmelser for skikkelsen, vandføringsevnen, vedligeholdelsen, strømrendebredder og antallet af grødeskæringer.

Klik her for at se regulativet.

Regulativet er offentliggjort den 6. juni 2017. Regulativet træder i kraft 4 uger efter offentliggørelsen, såfremt det ikke påklages. Klagefristen er den 4. juli 2017. Se klagevejledning nedenfor.

Spørgsmål til regulativet kan rettes til ingeniør Dorthe Ringgaard pr. mail dori@skivekommune.dk eller på telefon 99 15 36 32.

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du kan logge på med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Konkrete spørgsmål om brug af Klageportalen kan rettes til supportfunktionen på e-mail nmkn@nmkn.dk eller telefon 72 54 11 01.

Link

Du kan også se, om der er vandløbsafgørelser i høring

Klik her

Publiceret 06-06-2017