Der er truffet følgende VVM-afgørelser:

 • Grøft ved Vium Mølleå

  Skive Kommune træffer hermed afgørelse om ikke VVM-pligt ved rørlægning af grøft etableret i eng ved Vium Mølleå på matrikel nr. 3h, Vium By, Hjerk

  Klik her for at se VVM afgørelse og klik her for at se screeningsskema.

  Offentliggjort den 6. maj 2019 - Klagefristen er den 3. juni 2019.

 • Udførelse af ny boring ved Fur Vandværk

  Skive Vand A/S har fået tilladelse til at etablere en ny boring og til prøvepumpning af boringen med en vandmængde op til 27.000 m³. Formålet med boringen er fremtidig indvinding af grundvand i et nyt kildefelt til Fur Vandværk ved Dalagervej på Fur. Boring og indvinding sker inden for et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).

  Kommunen har på baggrund af screeningen afgjort, at det ansøgte projekt ikke vurderes at indebære væsentlige påvirkninger på miljøet. Udførelse af boring og indvinding af grundvand ved prøvepumpning fra den nye boring som ansøgt forudsætter derfor ikke VVM-pligt.

  Klik her for at se tilladelsen med VVM afgørelsen.

  Offentliggjort den 10. maj 2019 - Klagefristen er den 7. juni 2019.

   

   

Publiceret 10-05-2019