Der er truffet følgende VVM-afgørelser:

Skovrejsning - Jebjerg Bypark

Skive Kommune har truffet afgørelse efter § 21, stk. 1 i Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) om, at skovrejsningningsprojektet på matrikel nr. 18bd Jebjerg By, Jebjerg ikke er VVM-pligtig.

Klik her for at se afgørelsen

Offentliggjort den 28. oktober 2019 - Klagefrist udløber den 25. november 2019

Publiceret 05-11-2019