Eventuelle ideer og kommentarer til nedenstående bedes fremsendt til:

Skive Kommune
Teknisk Forvaltning
Postboks 509
Rådhuspladsen 2, 7800 Skive

eller
tek@skivekommune.dk

Planlægning for et område til solceller nord for Harre

Vores Sol Ejendomsselskab ønsker at opføre et solcelleanlæg med et areal på op til 95 ha og har derfor ansøgt Skive Kommune om at igangsætte planlægningen, der skal ligge til grund for etablering af projektet.

Området er beliggende på matrikel 1a, 12b og 13a, Harre By, Harre. Se kort 1 med udkast til arealafgrænsning. I planlægningen vil der ske en afgrænsning af solcelleanlæggets størrelse baseret på bl.a. beskyttet natur, eksisterende vindmøller og højspændingsledninger. Den samlede effekt vil være mellem 40-63MWp. Anlægget vil årligt kunne forsyne mellem 12.900 og 20.200 husstande med el til apparater og lys.

Solcellerne vil have en maksimal højde på op til 3,95 meter. Desuden etableres det nødvendige antal tekniske bygninger, med en maksimal bygningshøjde på 3,5 meter i området. Hvis nødvendigt etableres en transformerstation med tilhørende teknikbygning og master på op til 6m.

Rundt om solcelleanlægget vil der blive etableret et levende hegn, der har til formål at skærme anlæggets synlighed fra det omkringliggende landskab. På indersiden af hegnet etableres et trådhegn af sikkerhedsmæssige årsager og for at holde større dyr ude af området. Der ønskes mulighed for at vedligeholde arealet ved hjælp af får, som kan afgræsse området omkring og under panelerne.

En realisering af projektet vil kræve udarbejdelse af kommuneplantillæg samt lokalplan, og denne foroffentlighed har til formål at indkalde ideer og forslag til den videre planlægning for projektet. Perioden for at indgive ideer og forslag er fra den 14.02.2019 til den 12.03.2019.

Du kan læse mere om projektet og se visualiseringer i linkboksen nedenfor.

Planlægning for et område til vindmøller og solceller syd for GreenLab Skive

Skive Kommunes forvaltning Teknik, Miljø og Udvikling har januar 2019 modtaget en ansøgning fra GreenLab Skive Vind ApS om opstilling af et såkaldt hybrid energianlæg bestående af 12 vindmøller syd for GreenLab Skive, en demomølle inde i GreenLab Skive-området, samt et solcelleanlæg på op til 44 ha.

 

Teknik- & Miljøudvalget har den 5. februar 2019 besluttet at igangsætte fordebatten for planprocessen for planlægning for vindmøller og solcelleanlæg ved GreenLab Skive.

 

Lov og plangrundlag

Det kræver et plangrundlag at opstille vindmøllerne og solcelleanlæg. I dette tilfælde består plangrundlaget af et kommuneplantillæg, en lokalplan, og en miljørapport for lokalplanen. Dertil skal der også godkendes en miljøkonsekvensrapport for selve projektet. Fordebatten går forud for udarbejdelsen af kommuneplantillæg, lokalplan og miljødokumenter.

 

Fordebatten startede 15. februar og er forlænget til 27. marts 2019. Se nedenstående link for mere information.

 

Under fordebatten afholdes et borgermøde den 6. marts. Se nedenstående link for information.

 

Projektbeskrivelse

Det hybride energianlæg, som der er ansøgt om januar 2019, består af 12 vindmøller syd for GreenLab Skive, en demomølle inde i GreenLab Skive-området, samt et solcelleanlæg på op til 44 ha.

 

De 12 vindmøller syd for GreenLab forventes at have en totalhøjde på op til 149,9 meter, mens møllen inden for GreenLab-området forventes at have en totalhøjde på mellem 130 og 149,9 meter.

 

Den samlede årlige estimerede produktion på GreenLab Skive Vind inklusiv fuld udbygget solcellepark, forventes at blive op til ca. 186 mio. kWh/år, hvilket svarer til 10,6% af Skive Kommunes samlede energiforbrug, som også omfatter brændsel til transport, industri, fjernvarmeværker mv. Det vil samtidig give en beregnet CO2-fortrængning på minimum 40.000 tons årligt.

 

Skive Kommuneplan 2016-2028 stiller krav om at der ved opstilling af nye møller fjernes lige så mange gamle møller. Ansøger er bekendt med dette krav. Foreløbig er det planlagt at nedtage alle 8 møller i vindmøllerækken syd for renovationsstationen, samt de 2 enkeltstående vindmøller som står øst for Rute 26, mellem Lyby og Glyngørevej.

 

Opstillingen af ansøgte vindmøller vil kræve nedlæggelse af 10 beboelser.

 

Der vil blive anlagt grusvej til hver enkelt vindmølle, samt en permanent kranplads på 1.500 m2 ved hver mølle.

 

Ansøger har indgået aftaler med ejerne af beboelserne som projektet kræver nedlagt, og de ejendomme som de ansøgte møller placeres på.

 

Miljørapport og miljøkonsekvensrapport

GreenLab Skive Vind ApS har anmodet om at projektet skal undergå en miljøvurdering jf. miljøvurderingslovens § 15, stk. pkt. Grundet dette vil der blive udarbejdet en miljørapport for lokalplanen og kommuneplantillægget, samt en miljøkonsekvensrapport for selve projektet. Skive Kommune er myndighed for godkendelse.

 

Miljørapporten vil vise hvilke forhold som lokalplanen berører og hvilke emner som projektets miljøkonsekvensrapport skal redegøre for.

 

Forhold som miljørapporten og miljøkonsekvensrapporten vil omhandle:

 

Påvirkning på beboere i området.

Dette omfatter en redegørelse af påvirkninger blandt andet støj, visuel påvirkning, og skyggepåvirkninger. Redegørelsen vil blive baseret på beregninger.

 

Påvirkningen på landskabet

Der vil blive redegjort for dette gennem visualiseringer på fotos. Dette punkt omhandler både hvorledes vindmøllerne og solcelleanlægget påvirker den visuelle oplevelse af landskabet, og hvordan møllerne vil fremstå i landskabet i forhold til nærliggende kirker.

 

Påvirkningen på natur og dyreliv

Der vil være fokus på hvorledes vindmøller og solcelleanlæg påvirker beskyttede naturtyper, vandløb, dyre- og planteliv. Som en del af dette er der foretaget undersøgelser af flagermusarter i nærområdet.

 

Påvirkning på klimatiske faktorer

På baggrund af beregninger vil der blive redegjort for hvor meget det er muligt at reducere udledningen af drivhusgasser ved strømproduktion på de ansøgte møller og solcelleanlæg.

Publiceret 01-06-2017