Lyngtoften 4, 7860 Spøttrup

Husdyrbruget på Lyngtoften 4, 7860 Spøttrup har ansøgt om miljøgodkendelse efter husdyrloven. På bedriften er der i dag godkendelse til at producere slagtesvin.

Der ansøges om en udvidelse af husdyrbruget med mulighed for at anvende 2 scenarier.

 Der søges i scenarie 1 om at,

  • Producere alle typer svin i eksisterende stalde
  • Anvende gyllekøling til reduktion af lugt og ammoniak i 6 staldafsnit

 Der søges i scenarie 2 om at,

  • Producere alle typer svin i eksisterende stalde
  • Udvide med 3 nye staldafsnit til alle typer svin
  • Anvende gyllekøling til reduktion af lugt og ammoniak i 9 staldafsnit
  • Anvende hyppig udslusning til reduktion af lugt i alle staldafsnit

 Svinebruget har en størrelse der gør, at ansøgningen er omfattet af en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet (VVM).

 Anmodning om udkast til afgørelse m.v.

Du kan skrive til Skive Kommune, Byg og Miljø, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive eller kontakte Marianne Dyhrberg på 9915 6206 eller mail mdyr@skivekommune.dk for oplysninger om ansøgningen, eller hvis du har idéer til hvilke forhold, der ønskes inddraget i behandlingen af sagen eller kommentarer i øvrigt.

Henvendelse kan ske frem til den 20. april 2020, herunder for at gøre opmærksom på, at du gerne vil se udkast til miljøgodkendelsen. 

Når der foreligger et udkast har enhver, der berøres af afgørelsen, ret til at kommentere udkast til afgørelse samt de oplysninger der ligger på sagen.

Klik her for at se ansøgningen og klik her for at se miljøkonsekvensrapporten

Dølbyvej 171, 7800 Skive - Ansøgning om miljøgodkendelse

Husdyrbruget på Dølbyvej 171, 7800 Skive, har ansøgt om miljøgodkendelse efter § 16 a i Husdyrloven. På bedriften er der i dag godkendelse til en malkekvægsbesætning med opdræt.

Der ansøges om en godkendelse til produktionsareal i eksisterende bygninger, samt om at inddrage en del af en eksisterende halmlade, til produktionsareal. Der søges også om at etablere en ny beton plads til kvæghytter og de eksisterende plansiloer forlænges med 1.360 m² i nordlig retning. 

Ansøgningen omfatter:

  • 4.970 m² produktionsareal til alle typer kvæg
  • 5 eksisterende gyllebeholdere
  • Én eksisterende møddingsplads

Kvægbruget har en størrelse der gør, at ansøgningen er omfattet af en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet (VVM).

Anmodning om udkast til afgørelse m.v.

Oplysninger om ansøgningen annonceres for at inddrage offentligheden tidligt i sagsbehandlingen. Herved får alle relevante personer og foreninger mulighed for at komme med bemærkninger til miljøforhold, som ønskes inddraget i behandlingen af sagen.

Eventuelle kommentarer kan indsendes skriftligt til nedenstående adresse pr. brev eller mail. Interesserede, herunder også nærmere bestemte organisationer og foreninger, kan anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når det foreligger.

Der er frist den 23. april 2020 for at komme med bemærkninger, eller gøre opmærksom på, at du gerne vil se udkast til miljøgodkendelsen.

Kontaktoplysninger:

Skive Kommune, Byg & Miljø, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive eller Katarina Sandberg, tlf. 99 15 68 25 eller på mail: kmsa@skivekommune.dk

Klik her for at se ansøgningen og klik her for at se miljøkonsekvensrapporten

Publiceret 03-04-2020