Skive Byråd vedtog den 27. august forslag til Kommuneplan 2020-2032, som har været sendt i offentlig høring fra d. 30. august - 10. november 2019.

Kommuneplanen er den overordnede plan for kommunens fysiske udvikling og arealanvendelse. Den omfatter hele kommunen og tegner udviklingen i Skive Kommune de næste 12 år.

Revisionen af kommuneplanen sker på baggrund af Planstrategi 2019, som har fokus på kommunens udvikling indenfor bæredygtighed, bosætning, erhverv og turisme samt natur og landskaber.

Forslaget til Kommuneplan 2020-2032 er som tidligere en digital plan bygget op omkring samme struktur og udtryk.

Kommuneplan 2020-2032 forventes at blive endelig vedtaget i december 2019. Herefter vil der inden for de næste par år blive gennemført temarevisioner for følgende større emner:

  • Vindmøller og solenergianlæg
  • Udvidelse af GreenLab
  • Skive Midtby
  • Sommerhusområder
  • Klimatilpasning

På den måde koncentreres og målrettes processerne og inddragelsen mest muligt.

 

Offentlig høring
Forslaget til Kommuneplan 2020-2032 har været i offentlig høring fra den 30. august – den 10. november 2019. I denne periode har der kunnet indsendes bemærkninger, kommentar og idéer til forslaget.

Høringsperioden er afsluttet og bemærkninger, idéer og indsigelser vil nu blive behandlet og forelagt Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget samt Skive Byråd. I den forbindelse tager byrådet stilling til om Kommuneplan 2020-2032 skal vedtages endeligt.
Ind til da kan man se kommuneplanforslaget i en PDF-version herunder.

Du kan se forslag til Kommuneplan 2020 - 2032 i PDF her.
 

Forudgående proces
Den offentlige høring af Planstrategi 2019 i perioden 6. feb.–3. april 2019 har fungeret som foroffentlighed for kommuneplanrevisionen.

Der har i forbindelse med udarbejdelsen samt høringen af Planstrategi 2019 været foretaget en inddragende borgerproces, hvor forvaltningen har været ude og møde borgerne lokalt.

Ved tre åben-hus-arrangementer i Den Blå Diamant, Hald Borgerhus og Event Center Jebjerg i marts blev der fortalt om temaerne i planstrategien og svaret på spørgsmål vedr. kommunens udvikling og den fysiske planlægning.
Borgerne har i processen kunne komme med ideer og forslag til både Planstrategi 2019 og Kommuneplan 2020-2032. Disse høringssvar er blevet gennemgået og forvaltningens indstillinger forelagt politisk ved endelige vedtagelse af Planstrategi 2019 i juni.

Med vedtagelse af Planstrategi 2019 blev det besluttet, at kommuneplanen skulle revideres i sin helhed, men med det mål at holde fokus på de områder, der er beskrevet og besluttet i Planstrategi 2019, samt at opdatere kommuneplanen ift. aktuelle forhold.

Miljøvurdering
Skive Kommune har vurderet, at der ikke foretages ændringer til kommuneplanen af en karakter, der vil have væsentlig indvirkning på miljøet, og det er dermed vurderet, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af Kommuneplan 2020-2032.

’Lov om miljøvurdering af Planer og Programmer og af konkrete projekter (VVM)’ indeholder kriterier for hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.
Lovens formål er at sikre et højt niveau af miljøbeskyttelse, at integrere miljøhensyn i planlægningen samt at fremme bæredygtig udvikling.
Der skal laves miljørapporter for planer, som omhandler store og miljøbelastende projekter listet i lovens Bilag 1 og 2, eller som påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde.

Kommuneplan 2020-2032 er en teknisk revision af Kommuneplan 2016-2028, hvor der kun foretages mindre ændringer og opdateringer, der ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet. Som følge af den gennemførte screening og scoping har Skive Kommune dermed vurderet, at der ikke er forhold i kommuneplanrevisionen, der er af en karakter, der kræver miljøvurdering. Berørte myndigheder er i processen blevet hørt om denne vurdering.

Man kan klage over afgørelsen om miljøvurdering til Klagenævnet. Klagen skal være modtaget, via Klageportalen, inden 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen annonceres. Det vil sige, at der kan klages til og med den 27. september 2019.

Retsvirkninger
I henhold til Planlovens § 24 skal der i forbindelse med kommuneplanforslaget oplyses om reglerne i Planlovens § 12 stk. 2 og 3.

I henhold til §12, stk. 2 kan byrådet inden for byzoner modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

I henhold til §12, stk. 3 kan byrådet inde for byzoner og sommerhusområder modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Publiceret 11-11-2019