Sammen med planforslaget offentliggøres også evt. lokalplan samt evt. miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Aktuelle forslag til kommuneplantillæg kan findes ved at følge linket Kommuneplan i linkboksen herunder. Forslag til tillæg finder du under "Tillæg".

Planforslagets retsvirkninger kan ses under de konkrete tillæg.

Klagevejledning kan ses i Nyttige links under Klageportalen.

Planforslaget vil blive indberettet til Plansystem.dk. Se Nyttige links.

Bemærkninger til et planforslag skal inden udløb af høringsperioden være modtaget af:

Skive Kommune
Teknisk Forvaltning
Postboks 509
Rådhuspladsen 2
7800 Skive

tek@skivekommune.dk

Aktuelt i høring

Tillæg nr. 5 - Område til blandet bolig og erhverv i Jebjerg
Forslaget er i høring fra d. 7. juni - 2. august 2017

Miljøvurdering
Det er kommunalbestyrelsens vurdering, på baggrund af screening af planforslagene (jf. bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 939 af 3. juli 2013, med senere foreskrifter), at der ikke skal foretages en miljøvurdering af Tillæg nr. 5, da det vurderes at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

Man kan klage over denne afgørelse om miljøvurdering til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal være modtaget, via Klageportalen, inden 4 uger fra den dag, hvor tilladelsen annonceres. Det vil sige, at der kan klages til og med d. 5. juli 2017.

Publiceret 23-05-2014