Aktuelle lokalplanforslag kan findes ved at følge linket Lokalplanportal i Nyttige links.
Indtil et lokalplanforslag er endeligt vedtaget, må der ikke foretages ændringer inden for lokalplanområdet, der kan foregribe indholdet af den endelige plan.

Retsvirkninger fremgår af de konkrete lokalplanforslag.

Klagevejledning kan du finde i nyttige links under Lokalplanportalen og Klageportalen.

Planforslaget vil blive indberettet til Plandata.

Bemærkninger til et planforslag skal inden udløb af offentlighedsperioden være modtaget af:

Skive Kommune
Teknisk Forvaltning
Postboks 509
Rådhuspladsen 2
7800 Skive
tek@skivekommune.dk

 

Aktuelt i høring

Herunder ser du lokalplaner, som lige nu er i offentlig høring.

Forslag til Lokalplan nr. 299 for Sauna ved Skive Søsportshavn

Lokalplanforslaget er i høring i perioden fra d. 29. november til d. 30. december 2019. Høringssvar skal derfor være modtaget af Teknik, Miljø & Udvikling senest d. 30. december 2019.

Du kan se planen her

Miljøvurdering
Det er kommunalbestyrelsens vurdering, på baggrund af screening af planforslaget (jf. LBK nr. 448 af 10/05/2017, med eventuelle senere forskrifter), at der ikke skal foretages en miljøvurdering af lokalplanen, da det vurderes at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

Man kan klage over denne afgørelse om miljøvurdering til Planklagenævnet. Klagen skal være modtaget via Klageportalen inden 4 uger fra den dag, hvor tilladelsen annonceres. Det vil sige, at der kan klages til og med d. 30. december 2019.

Forslag til Lokalplan nr. 276 - Vindmøller og Solceller ved GreenLab

Forslag til Lokalplan nr. 276 er i høring i perioden fra den 31. januar 2020 til den 27. marts 2020. Høringssvar skal derfor være modtaget af Teknik, Miljø og Udvikling senest den 27. marts 2020.

Du kan se planen her

Der er foretaget en miljøvurdering af planen med dertilhørende bilag, samt lavet en miljøkonsekvensvurdering (VVM). Du kan finde alle dokumenterne i linkboksen herunder.
Man kan klage over denne afgørelse om miljøvurdering til Planklagenævnet. Klagen skal være modtaget via Klageportalen inden 4 uger fra den dag, hvor tilladelsen annonceres. Det vil sige, at der kan klages til og med d. 28. februar 2020.

Publiceret 06-03-2017