Aktuelle lokalplanforslag kan findes ved at følge linket Lokalplanportal i Nyttige links.
Indtil et lokalplanforslag er endeligt vedtaget, må der ikke foretages ændringer indenfor lokalplanområdet, der kan foregribe indholdet af den endelige plan.

Retsvirkninger fremgår af de konkrete lokalplanforslag.

Klagevejledning kan du finde under Lokalplanportalen.

Planforslaget vil blive indberettet til Plansystem.dk.

Bemærkninger til et planforslag skal inden udløb af offentlighedsperioden på 8 uger være modtaget af:

Skive Kommune
Teknisk Forvaltning
Postboks 509
Rådhuspladsen 2
7800 Skive
tek@skivekommune.dk

 

Aktuelt i høring

Herunder ser du lokalplaner, som lige nu er i offentlig høring. Hvis du klikker på billedet vil du komme videre til selve planen.

Aflysningsplan 8_783 - For byplanvedtægt nr. 8 i Breum

Lokalplanen er i høring i perioden fra d. 31. oktober - d. 26.december 2017. Høringssvar skal derfor være modtaget af Teknisk Forvaltning senest den 26. december 2017.

Miljøvurdering
Det er kommunalbestyrelsens vurdering, på baggrund af screening af planforslagene (jf. bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 939 af 3. juli 2013, med senere foreskrifter), at der ikke skal foretages en miljøvurdering af Lokalplan nr. 279, da det vurderes at planerne ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

Man kan klage over denne afgørelse om miljøvurdering til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal være modtaget, via Klageportalen, inden 4 uger fra den dag, hvor dette annonceres. Det vil sige, at der kan klages til og med d. 28. november 2017.

 

Forslag til Lokalplan nr. 275 - Område til tekniske anlæg (Biogasanlæg) i erhvervsområdet GreenLab

Lokalplanen er i høring i perioden fra d. 1. november - d. 27.december 2017. Høringssvar skal derfor være modtaget af Teknisk Forvaltning senest den 27. december 2017.

Miljøvurdering
Skive Kommune har undersøgt planernes indvirkning på miljøet i henhold til Lov om miljøvurdering og af konkrete projekter (VVM). Der er i den forbindelse udarbejdet en miljørapport, der belyser planens og projektets påvirkning på miljøet. Konklusionen af miljørapporten viser at:

"Anlæggets etablering og drift vil som helhed påvirke mennesker positivt. Samfundet og mennesker i lokalområdet kan i begrænset omfang påvirkes særligt som følge af den forøgede trafik. Økonomisk vil anlægget være et positiv for både samfundet på nationalt plan og for lokalsamfundet i Skive Kommune."

Enhver med retlig interesse i sagens udfald, er klageberettiget efter planloven. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. 

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Publiceret 06-03-2017