Aktuelle lokalplanforslag kan findes ved at følge linket Lokalplanportal i Nyttige links.
Indtil et lokalplanforslag er endeligt vedtaget, må der ikke foretages ændringer indenfor lokalplanområdet, der kan foregribe indholdet af den endelige plan.

Retsvirkninger fremgår af de konkrete lokalplanforslag.

Klagevejledning kan du finde under Lokalplanportalen.

Planforslaget vil blive indberettet til Plansystem.dk.

Bemærkninger til et planforslag skal inden udløb af offentlighedsperioden på 8 uger være modtaget af:

Skive Kommune
Teknisk Forvaltning
Postboks 509
Rådhuspladsen 2
7800 Skive
tek@skivekommune.dk

 

Aktuelt i høring

Herunder ser du lokalplaner, som lige nu er i offentlig høring. Hvis du klikker på billedet vil du komme videre til selve planen på vores Lokalplanportal, hvor du kan læse nærmere om planen.

 

Lokalplan nr. 279 – Boligområde ved Vestergårdsvej i Jebjerg

Hvis du klikker på billedet vil du komme videre til selve planen, hvor du kan læse nærmere om indholdet.

 

Lokalplanen er i høring i perioden fra d. 7. juni - d. 2. august 2017. Høringssvar skal derfor være modtaget af Teknisk Forvaltning senest den 2. august 2017.

Miljøvurdering
Det er kommunalbestyrelsens vurdering, på baggrund af screening af planforslagene (jf. bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 939 af 3. juli 2013, med senere foreskrifter), at der ikke skal foretages en miljøvurdering af Lokalplan nr. 279, da det vurderes at planerne ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

Man kan klage over denne afgørelse om miljøvurdering til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal være modtaget, via Klageportalen, inden 4 uger fra den dag, hvor dette annonceres. Det vil sige, at der kan klages til og med den 5. juli 2017.

 

Delvis aflysning af Lokalplan nr. 41 – Sallingsund Kommune – Det gamle rådhus.

Hvis du klikker på billedet vil du komme videre til selve planen på vores Lokalplanportal, hvor du kan læse nærmere om planen.

 

Lokalplanen er i høring i perioden fra d. 26. april 2017 - d. 21. juni 2017. Høringssvar skal derfor være modtaget af Teknisk Forvaltning senest onsdag den 21. juni 2017.

Miljøvurdering
Det er kommunalbestyrelsens vurdering, på baggrund af screening af planforslaget (jf. bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 939 af 3. juli 2013, med senere foreskrifter), at der ikke skal foretages en miljøvurdering af den delvise aflysning af Lokalplan nr. 41, da det vurderes, at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

Man kan klage over denne afgørelse om miljøvurdering til Klagenævnet. Klagen skal være modtaget, via Klageportalen, inden 4 uger fra den dag, hvor dette annonceres. Det vil sige, at der kan klages til og med onsdag den 24. maj 2017.

Publiceret 06-03-2017