Aktuelle lokalplanforslag kan findes ved at følge linket Lokalplanportal i Nyttige links.
Indtil et lokalplanforslag er endeligt vedtaget, må der ikke foretages ændringer inden for lokalplanområdet, der kan foregribe indholdet af den endelige plan.

Retsvirkninger fremgår af de konkrete lokalplanforslag.

Klagevejledning kan du finde i nyttige links under Lokalplanportalen og Klageportalen.

Planforslaget vil blive indberettet til Plandata.

Bemærkninger til et planforslag skal inden udløb af offentlighedsperioden være modtaget af:

Skive Kommune
Teknisk Forvaltning
Postboks 509
Rådhuspladsen 2
7800 Skive
tek@skivekommune.dk

 

Aktuelt i høring

Herunder ser du lokalplaner, som lige nu er i offentlig høring. 

Forslag til Lokalplan nr. 276 for vindmøller og solceller ved GreenLab

Lokalplanforslaget er i høring i perioden fra d. 4. september til d. 18. november 2019. Høringssvar skal derfor være modtaget af Teknik, Miljø & Udvikling senest d. 18. november  2019.

Du kan se planen her

Miljøvurdering
Der er lavet en miljøvurdering af planen og en miljøkonsekvensrapport af projektet. Du kan finde de sammenskrevne rapporter i linkboksen nedenfor.

Når der i forbindelse med en lokalplan eller et kommuneplantillæg er udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, kan du klage over retlige spørgsmål.
Enhver med retlig interesse i sagens udfald, er klageberettiget efter planloven. 

Klagen skal være modtaget, via Klageportalen, inden 4 uger fra den dag, hvor tilladelsen annonceres. 


Publiceret 06-03-2017