Planstrategi 2019-2031 – offentlig debat om den kommende planlægning

Byrådet har vedtaget Planstrategi 2019-2031, der er byrådets strategi for Skive Kommunes fysiske udvikling i de kommende år. Planstrategien udpeger konkrete indsatser samt de udviklingsspor som byrådet følger i de kommende år. Skive Byråd har som del af planstrategien også besluttet, at der skal foretages en fuld revision af den kommende kommuneplan.

Planstrategien sætter fokus på fire temaer:

  • Bæredygtighed
  • Bosætning
  • Erhverv & Turisme
  • Natur & Landskaber


Planstrategien fungerer ligeledes som initiativ til den offentlige debat forud for udarbejdelsen af en ny kommuneplan.


Har du kommentarer, idéer og forslag til planlægningen af de kommende års udvikling, skal de senest den 3. april 2019 sendes til:


Skive Kommune

Kommunikation, Udvikling & Erhverv

Rådhuspladsen 2

7800 Skive

EogU@skivekommune.dk

 

I høringsperioden vil der blive inviteret til borgermøder om Planstrategi 2019-2031. Dette vil blive annonceret særskilt i aviser og ugeblade samt på Kommunens hjemmeside.

Planstrategien kan læse på www.skive.dk/planstrategi

Det er byrådets vurdering, at Planstrategi 2019 med sit overordnede og strategiske sigte ikke har væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke er omfattet af lovens krav om miljøvurdering.

 

Man kan klage over fravalg af miljøvurdering til Klagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Klagen skal være modtaget, via Klageportalen, inden 4 uger fra offentliggørelse af forslag til Planstrategi, dvs. senest den 1. marts 2019.

 

Eventuelt ønske om fritagelse for at bruge Klageportalen skal sendes med en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen imødekommes.

Klagevejledning kan ligeledes findes ved at følge linket ’Klageportalen - Vejledning’ i linkboksen.

 

Planstrategien har ingen direkte retsvirkninger over for borgerne.

Publiceret 26-07-2017