Skive Kommune har givet Thorum-Hinnerup vandværk tilladelse til etablering af Etablering af:

  • Nyt trykfilteranlæg
  • Nyt udpumpningsanlæg
  • Ny hoved- og styretavle

 

på Sølvvej 43A, 7870 Roslev efter vandforsyningslovens § 21 ( nr. 1204 af 28.september 2016) Lov om vandforsyning m.v.).

Tilladelsen kan efter vandforsyningslovens § 75 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dato denne afgørelse er meddelt – dog senest den 9.december 2016.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk

Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 500 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i klageportalen.

 

Tilladelse

Klik her for at læse

Tilladelse til nyt trykfilteranlæg, ny udpumpningsanlæg og ny hoved- og styretavle, på Sølvvej 43A, 7870 Roslev.

 

Tilladelse

Publiceret 11-11-2016