Forslag til regulativ for Kisum-Estvad Bæk

Skive Kommune fremlægger forslag til regulativ for det offentlige vandløb Kisum-Estvad Bæk.

Regulativet indeholder bestemmelser, der specifikt vedrører Kisum-Estvad Bæk. Regulativet beskriver således bestemmelser for skikkelsen, vandføringsevnen, vedligeholdelsen, strømrendebredder og antallet af grødeskæringer.

Regulativforslag fremlægges til offentligt gennemsyn i 8 uger i perioden 18. juni 2018 – 13. august 2019. 

Klik her for at se regulativforslaget.

Eventuelle indsigelser eller ændringsforslag skal indgives skriftligt til vandløbsmyndigheden ved at trykke på ”Din kommentar” øverst i hjørnet af siden med regulativforslaget eller pr. mail til tek@skivekommune.dk senest den 13. august 2019.

Efter offentlighedsperioden vil eventuelle indsigelser og ændringsforslag blive behandlet. Herefter vil regulativet blive endelig vedtaget og offentliggjort med 4 ugers klagefrist.

Spørgsmål kan rettes til ingeniør Dorthe Ringgaard pr. mail dori@skivekommune.dk eller på telefon 99 15 36 32.

Vellum Å

Skive Kommune sender forslag til restaurering af Vellum Å i 8 ugers høring.

Klik her for at se forslaget

Offentliggjort den 1. juli 2019 – Høringsfristen er den 26. august 2019

Hjerk Nor - Vium Mølleå

Skive Kommune sender et forslag til et reguleringsprojekt ved Hjerk Nor i høring efter vandløbsloven og bekendtgørelse om vandløbsregulering. Høringsperioden strækker sig fra 8. juli til og med 5. august.

Projektet går ud på at fjerne betonslusen i afløbet mellem noret og Limfjorden. Der etableres en ny spang henover afløbet, så stiforbindelsen i området stadigvæk kommer til at hænge sammen, og der udlægges en mindre grus banke i afløbet for at hæve norets vandspejl en lille smule over fjordens normale vandspejl.

Klik her for at se udkastet til reguleringen

Spørgsmål kan rettes til biolog Flemming Kofoed pr mail flko@skivekommune.dk eller på telefon 99 15 36 46

Forslag til rørlægning af grøft ved Tolstrupvej 1

Skive Kommune sender forslag til rørlægning af grøft ved Tolstrupvej 1 i 4 ugers høring.

Klik her for at se forslaget

Offentliggjort den 17. juli 2019 – høringsfristen er den 14. august 2019

Link

Du kan også se aktuelle annonceringer efter vandløbsloven

Klik her

Publiceret 17-07-2019