Skive Kommune bruger matrikelkortet i forbindelse med sagsbehandling og videregiver udtegninger eller data for mindre områder til private brugeres brug. Man kan også betjene sig selv på nedenstående link.


Matriklen er et landsdækkende register over faste ejendomme og består af et register og tilhørende matrikelkort, der er det officielle kort over landets ejendommen. Matriklen føres af GeodataStyrelsen, der er en statslig styrelse under Miljøministeriet.

Matrikelregistret er grundlaget for tinglysningssystemet og ejendomsskatteregistret og anvendes i forbindelse med køb, salg og belåning af fast ejendom. Desuden anvender såvel private som offentlige virksomheder matriklens oplysninger i forbindelse med planlægning, projektering, registrering af ledningsrettigheder og lignende.

Alle matrikulære ændringer registreres i matrikelregistret og matrikelkortet. I forbindelse med vedligeholdelse af matriklen udarbejdes ovennævnte måloplysninger (måleblad).

Udstykningsloven med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger indeholder reglerne for hvordan man skal forholde sig, når der skal ske en regulering af skel m.v.

 

Hvis der opstår tvivl om et skels beliggenhed, er det digitale matrikelkort kun vejledende. Det er målebladet, der er juridisk gældende. Måleblade opbevares ved GeodataStyrelsen. Skive kommune ligger ikke inde med måleblade for private matrikler. Er der ingen mål, må der tilkaldes en landinspektør. Adresser og telefonnumre på landinspektørfirmaer kan findes på Praktiserende Landinspektørers Forenings hjemmeside.


På Geodatastyrelsens hjemmesidekan man også se matrikelkort over hele landet og finde oplysninger om de enkelte matrikler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publiceret 20-01-2014