Spring navigation over

Skive Kommune kortlægger naturen

30-04-2019

Nu varer det ikke længe, før blomsterne står i fuldt flor, insekterne summer, og fuglene fløjter, så man bliver helt glad i låget. For kommunens naturfolk er det et signal til, at vi atter skal på farten i vores arbejde med registrering af § 3-natur.

Skive Kommune er som alle andre af landets kommuner forpligtet til at registrere naturtyper, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Det vil sige moser, ferske enge, overdrev, heder og strandenge med et samlet areal på over 2500 m², samt søer og vandhuller på over 100 m².

Registreringen foregår ved, at vi besøger de enkelte områder og indtegner afgrænsningen på luftfoto. Derudover registrerer vi plantearter på arealet, og vi vurderer tilstanden ud fra forskellige parametre; f.eks. højden på vegetationen, hydrologi og graden af næringspåvirkning. Ved at registrere planterne får vi et godt mål for biodiversiteten, både i det enkelte naturområde og i kommunen som helhed.

Når feltsæsonen er slut (ca. midt oktober), taster vi alle de indsamlede data ind i Danmarks Miljøportal og tilretter fladerne i kortlaget. Når alle indtastninger er godkendte, bliver der automatisk beregnet en tilstandsværdi for hvert område. Denne værdi bliver blandt andet brugt til at sammenligne naturen på tværs af landet. Artssammensætningen har indflydelse på den såkaldte HNV-værdi, som har betydning, hvis man ønsker at søge tilskud til pleje af naturarealer. Planteregistreringerne bliver desuden brugt af forskere på danske og udenlandske universiteter. Klik her og læs mere om HNV.

I løbet af sommeren 2019 forventer vi at besøge ca. 500 af kommunens naturarealer. Vi kan ikke sige på forhånd, hvilke områder vi besøger først, da det bl.a. afhænger af vejr (tørke), og andre planlagte projekter.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, eller hvis du som lodsejer ønsker at blive orienteret inden vores besøg, kan du henvende dig til evgr@skivekommune.dk eller laje@skivekommune.dk. Du er også velkommen til at ringe på tlf. 9915 6305.

Foto af kratvioler på overdrev i Vestsalling

Overdrev i Vest-Salling. I forgrunden ses blomstrende kratviol. Foto: Eva Grøndahl.