Spring navigation over

Særlig revisionsgennemgang ændrer ikke det overordnede billede

11-08-2015

Der har været uklare procedurer og manglet tilstrækkelig økonomisk styring. Men ydelserne vurderes generelt at være gået til projekternes formål. Det er konklusionen, efter BDO Kommunernes Revision har foretaget en særlig gennemgang af en række såkaldte USP-projekter.

Skive Kommune bestilte i marts 2015 en særlig revisionsgennemgang af samtlige bilag vedrørende udbetalinger til Kristian Ahm Hansen som person og til hans virksomhed i de såkaldte USP-projekter. Revisionen er nu færdig med sin gennemgang, og den tegner det samme billede, som blev konstateret på byrådsmødet i november 2014:  

  1. Der har været uklare procedurer for, hvornår projekter igangsættes administrativt, og hvornår de igangsættes med politisk godkendelse og bevilling.
  2. Projekter har manglet tilstrækkelig økonomisk styring med deraf følgende merforbrug.

 
Anvendt til formålet
Formålet med den særlige gennemgang har været at afdække, om pengene er gået til projekternes formål, og revisionens overordnede konklusion lyder:

”Der er ikke konstateret fejludbetalinger og det er vores samlede vurdering, at de i projekterne betalte ydelser generelt er anvendt til projekternes overordnede formål.”

 - Det er overordnet set en god konklusion. At revisionsgennemgangen samtidig viser, at der har været uklare procedurer og manglet tilstrækkelig økonomisk styring er ikke nyt, men et kendt billede. Det tager vi, kommunen, som projektejere ansvaret for. Det er ikke de frivillige eller vores samarbejdspartnere, der har ansvaret. I den sammenhæng vil jeg gerne understrege, at vi allerede i november sidste år strammede op på de uklare procedurer og den økonomiske styring, ligesom vi godkendte det tab, som det forårsagede, siger borgmester Peder Christian Kirkegaard.

 

Mundtlige aftaler
Den særlige revisionsgennemgang konstaterer, at der generelt ikke foreligger aftalegrundlag i bilagsmaterialet i forhold til betalte konsulenthonorarer mv. Der foreligger næsten ingen dokumentation, og revisionen finder det ikke muligt entydigt at vurdere de betalte rådgiver-regninger.

- Det er i tråd med den tidligere sagsgennemgang. Det har været kutyme at indgå mundtlige aftaler, hvilket skaber problemer i forhold til dokumentationen af aftalerne. Det betyder ikke, at aftalerne ikke blev indgået, eller at arbejdet ikke blev udført. Den særlige revisionsgennemgang viser ikke, at der er tale om uberettigede udbetalinger. I sidste ende handler det her også om tillid, og jeg er af den holdning, at man som frivillig eller som samarbejdspartner skal kunne have tillid til den aftale, man indgår med kommunen. Og omvendt. Også hvis der er tale om mundtlige aftaler, siger borgmesteren.

 - I de projekter, hvor vi har været projektejere, bærer vi ansvaret for, at projekterne kører efter korrekte procedurer, herunder at vi har dokumentation herfor. Vi skulle have sikret dokumentation i form af notater omkring de mundlige aftaler, ligesom vi skulle have sikret den korrekte politiske behandling. Det har vi ikke gjort godt nok, hvilket jeg gentagne gange har beklaget. Vi har med beslutningen i november måned 2014 ændret på procedurerne og retningslinjerne, siger Peder Christian Kirkegaard.


Jordvarmeanlægget
Den særlige revisionsgennemgang har desuden omfattet jordvarmeanlægget ved Spøttrup Kulturhal. Også i denne gennemgang tegner der sig et billede af uklare procedurer og utilstrækkelig økonomisk styring.

Der er således givet tilsagn om tilskud til det samme jordvarmeanlæg under to bevillinger, men samtidig konstaterer revisionen dog, at der ingen forhold er, som underbygger eller indikerer, at der skulle være tale om dobbeltbetaling.

- Vi har bevilget penge af to omgange, altså udvidet støtten, men vi har ikke betalt for samme vare to gange. Det, mener jeg, er en vigtig pointe. At det ikke er foregået efter korrekt procedure og med den rette politiske behandling, det er en fejl, men igen vil jeg påpege, at der i dag er strammet op, så fejlen ikke vil gentage sig, siger Peder Christian Kirkegaard.

 

Politisk behandling
Den særlige revisionsgennemgang blev tirsdag behandlet som lukket punkt på økonomiudvalgsmødet. Økonomiudvalget besluttede at tage revisionsgennemgangen til efterretning, idet udvalget ikke ønsker at foretage yderligere i sagen. Bilagene er dermed offentligt tilgængelige, find dem nederst her på siden. Sagen vil herudover blive behandlet på førstkommende byrådsmøde.

Det er udvalgets vurdering, at gennemgangen er konsistent med de forhold, der blev konstateret på byrådsmødet den 25. november 2014, hvor USP-projekterne blev gennemgået.

- Som det også konkluderes i svaret fra Statsforvaltningen har vi allerede strammet op på de administrative procedurer og den økonomiske styring. Vi har derfor taget den særlige revisionsgennemgang til efterretning, og der vil ikke blive foretaget mere i sagen, siger Peder Christian Kirkegaard.