Spring navigation over

Skive Kommune fastholder sund økonomi

19-04-2017

2016 blev endnu et år med overskud i Skive Kommune

Skive Kommunes regnskab for 2016 endte ud med et overskud på knap 125 mio. kroner. Resultatet er mere positivt end forventet, og det skyldes først og fremmest et mindreforbrug på arbejdsmarkedsområdet med godt 66 mio. kroner, hvoraf 51 mio. kroner vedrører forsikrede ledige.

- Vi har i Skive Kommune en meget lav arbejdsløshedsprocent, som satte ny bundrekord i 2016. Det er en af hovedårsagerne til, at vi kommer ud med et overskud på det primære driftsresultat med knap 125 mio. kroner i stedet for 53,5 mio. kroner, forklarer borgmester Peder Christian Kirkegaard.

Skive Kommunes aktive arbejdsmarkedspolitik har gentagne gange skabt resultater, som andre kommuner kan inspireres af. Således blev Skive i begyndelsen af april fremhævet i en lang række danske medier som landets bedste kommune til at bekæmpe langtidsledighed blandt kontanthjælpemodtagere.


Styr på økonomien

Selv om overskuddet er større end forventet, har kommunen i virkeligheden godt styr på sine tal. Således rammer Skive Kommune plet i regnskabet i forhold til serviceudgifterne i 2016. Serviceudgifterne er alle kommunens udgifter til drift, dog er udgifter til arbejdsmarkedsområdet undtaget herfra.

Ifølge aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) måtte Skive Kommune i 2016 bruge 1.939.400 kroner til service, og det faktiske forbrug blev på 1.937.200 kroner, altså 2,2 mio. kr. under rammen.

- Endnu engang viser vores regnskab, at hele vores organisation generelt har en yderst omkostningsbevidst adfærd og flot styr på økonomien. Vi har en sund økonomi i Skive Kommune, og det positive resultat giver den luft, der skal til for at gennemføre en række investeringer, som skal bidrage til kommunens vækstdagsorden, siger kommunaldirektør Per Mathiasen.


Investeringer i anlæg

I 2016 har kommunen investeret 64 mio. kroner i anlæg. Eksempelvis er der brugt 24 mio. kroner på vejrenovering, forskønnelse og trafiksikkerhed. Der er brugt 9,3 mio. kroner til ombygning af skoler og udearealer ved skoler. Der er blevet investeret 14,1 mio. kroner i idrætsfaciliteter, 3,4 mio. kroner til områdefornyelse og 1,7 mio. kroner til landsbyudviklingsprojekter. Desuden er der i overensstemmelse med kommunens grønne profil brugt 3,2 mio. kroner til udskiftning af gadelys til energisparepærer.

Skive Kommunes regnskab 2016 blev tirsdag den 18. april behandlet i Økonomiudvalget. Regnskabet vil være tilgængeligt på skive.dk, når det er blevet godkendt på byrådsmødet den 25. april 2017.

FAKTA

  • Regnskabet resulterer i en likviditetsstyrkelse på 9,6 mio. kr. mod forventet et likviditetsforbrug på 56 mio. kr i det vedtagne budget.
  • Den økonomiske politik har et mål om, at den gennemsnitlige kassebeholdning svarer til overførte drifts- og anlægsbevillinger. Den gennemsnitlige likviditet i 2016 – målt over 365 dage er 435 mio. kr. Der er i alt overført 289,7 mio. kr. til 2017. Heraf er 131,6 mio. på uforbrugte driftsmidler, som bl.a. tilhører institutionerne, samt 158,1 mio. kr. på anlægsopgaver der er bevilget eller er under udførelse.  Derudover har forsyningsvirksomhederne et tilgodehavende på 51,7 mio. kr.
  • Ultimo 2016 er der lån for i alt 957,3 mio. kr., fordelt med 405,4 mio. kr. til ældreboliger, 467 mio. kr. i ordinær gæld og 84,9 mio. kr. vedrørende finansiel leasing.
  • Der er afdraget 46,5 mio. kr. på lån, fordelt med 17,3 mio. kr. vedrørende ældreboliger og 29,2 mio. kr. vedrørende ordinære lån. Netto er der således afdraget 17,2 mio. kr. svarende til forskellen mellem afdraget på 29,2 mio. kr. og låneoptagelsen på 12,0 mio. kr. Ifølge den økonomiske politik er det et mål at den langfristede gæld nedskrives med 10 mio. kr. årligt. Det faktiske resultat er således væsentlig over målet. 

Radiointerview

Hør borgmester Peder Chr. Kirkegaard uddybe regnskabet i et interview med Radio Skive. 

Nyt flot regnskab fra Skive Kommune